ارزیابی ریسک در زنجیره تامین پایدار با رویکرد تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن در محیط فازی شهودی (مورد مطالعه: شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران – بافق)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه میبد

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران;

3 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد،یزد، ایران

چکیده

امروزه مدیریت زنجیره تامین به دلیل جهانی شدن بازارهای کسب و کار، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سیر تحولات پرشتاب جهانی باعث افزایش خطراتی در زنجیره تامین شده است که اثرات آن‌ها می‌تواند برای یک سازمان پرهزینه باشد. سازمان‌ها برای غلبه بر خطرات پیرامون خود باید به تحقیق در زمینه ارزیابی ریسک در زنجیره تامین پایدار بپردازند. بنابراین شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های موثر در زنجیره تامین امری ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک در زنجیره تامین پایدار با رویکرد تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن در محیط فازی شهودی صورت گرفت. این مقاله از نوع کمی-کیفی بود و بر اساس نمونه‌گیری هدفمند 11نفر از سرپرستان، معاونین و مدیران شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران - بافق انتخاب گردیدند. ابتدا با انجام تحقیق مروری ریسک‌های اولیه زنجیره تامین پایدار شناسایی گردید، سپس بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان شرکت سنگ‌آهن بافق یزد، ریسک‌های نهایی تعیین شد. بر اساس ریسک‌های تعیین شده، پرسشنامه تحقیق برمبنای روش تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن طراحی و داده‌های لازم گردآوری شد. پس از گردآوری داده‌های لازم، مدل فازی شهودی تحقیق جهت ارزیابی ریسک‌های زنجیره تامین پایدار طراحی و اجرا گردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده مهمترین ریسک‌های زنجیره تامین عبارتند از: نوسانات قیمت و هزینه، تورم و تغییرات نرخ ارز و تحریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات