تاثیر استراتژی CRM بر توسعه محصول جدید و تعهد رابطه‌ای با میانجی‌گری یادگیری از شکست در شرکت‌های دانش بنیان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

شرکت‌های دانش بنیان جهت حضور در فضای رقابتی به توسعه محصول جدید و همچنین حفظ مشتریان و ایجاد تعهد رابطه‌ای نیاز دارند. این شرکت‌ها به دلیل نوپا بودن، ممکن است در مسیر خود شکست بخورند. یادگیری از شکست و CRM از عواملی هستند که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در توسعه محصول جدید و برقراری تعهد رابطه‌ای موفق شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر CRM بر توسعه محصول جدید تعهد رابطه‌ای با میانجی‌گری یادگیری از شکست بود. پژوهش کاربردی حاضر، توصیفی از نوع همبستگی-پیمایشی بوده. جامعه آماری مدیران بازاریابی شرکت‌های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی صفادشت به تعداد 324 نفر بودند. تعداد حجم نمونه با روش استناد به متغیرهای مشاهده‌پذیر، 176 نفر تعیین و با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس، ابزار گردآوری داده‌ها، توزیع شد. پیش از توزیع، پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ0/87 و پایایی ترکیبی بیش از 0/6 تایید گردید. روایی آن نیز با معیار AVE تمامی مقادیر بیش از 0/5 تایید گردید. جهت آزمون فرضیات و برازش مدل از مدل‌یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نرم‌افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل نتایج فرضیات، Smart PLS3 می‌باشد. نتایج نشان داد که CRM بر توسعه محصول جدید و تعهد رابطه‌ای تاثیر معنی‌داری دارد. همچنین یافته‌ها حاکی از تایید نقش میانجی یادگیری از شکست در تاثیر CRM بر توسعه محصول جدید و تعهد رابطه‌ای بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات