شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر افزایش زمان پروژه‌های آب‌رسانی روستایی خراسان جنوبی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجند

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی

3 رئیس گروه نظارت بر اجرای تأسیسات،تأمین،تصفیه و خطوط انتقال آب شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

چکیده

امروزه عمده‌ترین معضلی که اغلب پروژ‌های بزرگ با آن مواجه هستند تاخیر در فازهای مختلف و در نهایت اتمام کار پروژه است. لذا اهمیت توجه به مقولة مدیریت راهبردی زمان در پروژه‌ها دوچندان می‌شود. در این تحقیق سعی شده است پیشامد تأخیر در پروژه‌های آب-رسانی روستایی شرکت آبفار خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پس از مطالعه مبانی نظری و تحقیقات میدانی، 79 عامل تاخیر شناسایی و در یک دسته‌بندی 9 گانه طبقه‌بندی شدند. پس از طراحی و توزیع پرسش‌نامه میان جامعه آماری تحقیق متشکل از 39 عضو (کارفرما، پیمان‌کار، طراح و مشاور)، اهمیت هریک از این عوامل با استفاده از شاخص‌های فروانی ، شدت تاثیر و اهمیت وزنی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج تحقیق بیانگر تحلیل و رتبه‌بندی عوامل تاخیر از منظر ارکان پروژه شامل کارفرما، پیمان‌کار، مشاور و طراح می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ، مؤثرترین عامل در تأخیر پروژه‌ها از دیدگاه پاسخ‌دهندگان، توانمندی ضعیف و تخصص ناکافی مهندسین مشاور و کم اثرترین عامل، پیچدگی پروژه شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات