ارائه مدل پویای سیستم تامین انرژی الکتریکی ایران مبتنی بر پیوند آب-غذا-انرژی -تغییر اقلیم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی

2 استاد، عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی

3 استادیار،گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوانکی

چکیده

تامین انرژی الکتریکی از آن حیث که مصرف و تولید انرژی تاثیر پذیر و تاثیر گذار بر روند تغییرات اقلیمی است؛ اهمیت فوق العاده‌ای دارد. پیوند آب، انرژی- غذا نیز می‌تواند رهنمودی برای سیاست‌گذاری توسعه پایدار آینده کشور باشد. هدف اصلی پژوهش، ارائه یک مدل از تامین انرژی الکتریکی مبتنی بر پیوند آب ـ غذا ـ انرژی-تغییر اقلیم است. روش‌شناسی انجام تحقیق بر مبنای مراحل رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ﻣﺪلﺳﺎزی صورت گرفته و ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم افزار ﺑـﻪ تشریح رویدادها و پیامدها پرداخته شده است،داده‌های پژوهش بر اساس مستندات سازمانی از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران، سازمان هواشناسی کشور و سازمان مدیریت منابع آب ایران گردآوری شده است. مدل بر اساس داده‌های (1390-1400) در نرم افزار ونسیم طراحی و در افق (1430-1400) شبیه‌سازی شده است. بر اساس پیاده‌سازی ترکیب سیاست‌های منتخب در مدل به طور خلاصه راهکارهای زیر به تامین امنیت انرژی الکتریکی مبتنی بر پیوند آب-غذا-انرژی- تغییراقلیم منجر خواهند شد: توسعه 16 درصدی نیروگاه‌های هسته‌ای،کاهش 18 درصدی نسبت تولید نیروگاه‌های گازی به کل تولید نیروگاه‌های تجدیدناپذیر و افزایش تولید نیروگاه سیکل ترکیبی از طریق تبدیل گازی به سیکل ترکیبی، تجمیع انرژی و توسعه سیستم‌های بازیافت گرما در واحدهای صنعتی به میزان 32 درصد، کاهش 5 درصدی تلفات انتقال و توزیع انرژی،کاهش سرانه مصرف انرژی و رسیدن به میانگین جهانی، مدیریت تقاضای آب در بخش غذا با استفاده از افزایش راندمان آبیاری تا حدود 85 درصد، 27درصد افزایش سطح اراضی تحت شبکه آبیاری و کاهش تلفات غذایی به مقدار میانگین جهانی 9/0 میلیون تن.

کلیدواژه‌ها

موضوعات