بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک با توجه به نقش اعتماد و رضایت بر وفاداری مشتریان در شعب بانک انصار استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد نیشابور

2 استادیار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجند(نویسنده مسئول)

3 استادیار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی

چکیده

توسعه سریع تکنولوژی‌‌های اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های امروزه کسب وکار، مهم‌ترین روند بلند مدت در تجارت جهانی محسوب می‌شود. طبق شواهد موجود، کیفیت خدمات که از طریق وب سایت‌ها ارائه می‌شود، راهبردی ضروری به منظور موفقیت بانکی بوده و مدیران این وب سایت‌ها به منظور ارائه کیفیت خدمات ممتاز به مشتریان، ابتدا باید به این نکته پی‌ببرند که مشتریان چگونه خدمات آنلاینی که به آن‌ها ارائه می‌شود را درک و ارزیابی می‌کنند. پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های کاربردی است که به صورت تجربی رابطه‌ بین برخی ابعادکیفیت خدمات بانکداری الکترونیک را با توجه به نقش اعتماد و رضایت بر وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و شامل 200 نفر مشتریان شعب بانک انصار خراسان جنوبی می‌باشند که از خدمات بانکداری الکترونیک بهره‌مند می‌شوند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه کیفیت خدمات الکترونیک که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته، استفاده شده و اطلاعات جمع‌آوری شده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های حاصل، گواه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک و بانکداری الکترونیک با توجه به نقش مولفه‌های اعتماد و رضایت بر وفاداری مشتریان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات