مدل پنج عاملی شخصیت و عملکرد نوآورانه با نقش میانجی اشتراک گذاری دانش ..

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه اردکان(نویسنده مسئول)

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی راغب اصفهانی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت بر عملکرد نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی اشتراک گذاری دانش بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان بانک سپه شهر اصفهان می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 278 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به در دسترس انجام شد. برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده‌شد. برای تعیین روایی از روایی محتوایی، تشخیصیص و واگرا و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده‌شد. داده‌ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS 4 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی گشودگی به تجربه، توافق پذیری، برون گرایی و وظیفه شناسی بر اشتراک‌گذاری دانش و عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معنادار دارد. بررسی نقش میانجی نتایج نشان داد اشتراک‌گذاری دانش به عنوان میانجی بر رابطه گشودگی به تجربه، وظیفه شناسی، توافق پذیری، روان رنجوری، برون گرایی و عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات