نویسنده = محمدرضا پوینده
الگوی‌ بهبود مستمر فرآیندهای‌ سازمان‌های‌ دفاعی‌ و امنیتی

دوره 3، 1(بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 113-156

محمدرضا پوینده؛ علی محمد احمدوند