کلیدواژه‌ها = شبکه زنجیره‌تامین مستقیم/ معکوس یکپارچه
ارائه‌ی مدل دوهدفه مکانیابی- موجودی برای طراحی شبکه لجستیک مستقیم / معکوس یکپارچه

دوره 3، 1(بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 1-40

سپیده ملک پور کلبادی نژاد؛ جعفر باقری نژاد