حل مسئله تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه ایوان کی

چکیده

قابلیت اطمینان یک مشخصه مهم در سیستم های الکتریکی و مکانیکی است. یافتن سطح بهینه قابلیت اطمینان بر اساس محدودیت های موجود در سیستم، مسئله بهینه سازی قابلیت اطمینان نامیده می شود. یکی از روش های ارتقا قابلیت اطمینان سیستم، استفاده از اجزا مازاد در سیستم است. تخصیص قابلیت اطمینان مناسب به هر یک از اجزا و استفاده از اجزا مازاد به صورت موازی در کنار اجزای اصلی سیستم تحت عنوان تخصیص قابلیت اطمینان - مازاد شناخته می شود. اثبات شده است که مسئله تخصیص مازاد یک مسئله بهینه سازی چند جمله ای غیر قطعی است و با افزایش اندازه مسئله و محدودیت ها، محاسبات به صورت نمایی افزایش می یابد. از این رو یافتن راه حل مناسب در این دسته مسائل اهمیت دارد.در این پژوهش مسئله تخصیص افزونگی – مازاد، در ارتقای قابلیت اطمینان سیستم های سری، سری – موازی و پل مورد بررسی قرار گرفت و به منظور حل مسائل از ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و ژنتیک استفاده شد. الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با رویکردهای پیشین عملکرد بهتری را نشان داده است. در واقع پژوهش حاضر الگوریتم و روش حل مناسبی را جهت حل مسئله بهینه سازی قابلیت اطمینان ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها