دوره و شماره: دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401 
پویایی شناسی منابع آب قم

صفحه 7-25

امین آقائی روزبهانی؛ عباس سیفی


تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی)

صفحه 97-112

زینب طبیجی طبیجی؛ زهرا رزمی؛ سید حبیب الله طباطباییان