تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

شبکه‌های اجتماعی مجازی با فراهم‌آوری محیط ارتباطات شبکه‌ای گسترده با بی‌نهایت‌های نامشخص، اکوسیستم جدیدی برای سازمان‌ها، شرکت‌ها و کسب و کارهای امروز , و حتی افراد آفریده‌اند. در سال‌های اخیر، شماری از شبکه‌های اجتماعی، ظهور پیدا کرده‌اند که امکان ساخت شبکه‌های تخصصی را در اختیار محققان قرار می‌دهند. بنابراین نقش بی‌بدیل شبکه‌های اجتماعی به عنوان بستری برای اشتراک دانش،نوآوری و فناوری اجتناب‌ناپذیر است هدف از این تحقیق تأثیر کارکردهای شبکه‌های اجتماعی بر مؤلفه‌های ترویج نوآوری است نظریه‌ی پایه این تحقیق نظریه ترویج نوآوری راجرز است که کارکردهای شبکه‌های اجتماعی بر روی آن سنجیده می‌شود. روش تحقیق به صورت پیمایشی است که پرسشنامه‌ی الکترونیکی طراحی و در بین محققین نانو و فعالین شبکه‌ی اجتماعی Linked in توزیع شده است، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که پنج کارکرد شبکه‌های اجتماعی (سواد رسانه‌ای،روابط اجتماعی،رفاه فردی،هویت فردی و حس تعلق)بر مؤلفه‌های ترویج نوآوری تأثیرگذار هستند.
کلمات کلیدی:شبکه‌های اجتماعی،رسانه‌های اجتماعی، ترویج نوآوری،تئوری نوآوری راجرز،نانوتکنولوژی.

کلیدواژه‌ها