پویایی شناسی منابع آب قم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه ایوان کی

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

در این مقاله، سیستم آب استان قم بهه وسهیله پویاشناسهی سیسهتم هها مهورد تحلیهل و
مدلسازی قرار گرفته است. مدل ارائه شده پس از اعتبار سنجی لازم برای شبیه سازی بهازه
52 ساله، یعنی از سال 9512 تا سال 9202 ، مورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهت. در ایهن
مدل، منابع آب استان قم، منابع زیرزمینی، منابع انتقالی و فاضلاب تصویه شهده در نظهر
گرفته شده و از سوی دیگر، عناصر اصلی متقاضی آب بخش خانگی، صنعتی و کشهاورزی
لحاظ شده است. سیستمهای مدیریتی منابع آب نیز اصهلاح شهیوه و الگهوی کشهاورزی،
استفاده مجدد از فاضلاب و طرحهای انتقال آب خارج از حوزه آبریز در نظر گرفتهه شهده
است. اثر هر یک از این سیاستهای مدیریتی، بر منابع آبهی بررسهی شهده اسهت. نتهای
نشان میدهد که سناریوهای انتقال آب و تسویه فاضلاب تأثیری بر روند هدر رفهت منهابع
آب زیرزمینی ندارد و تنها اصلاح روش های آبیاری کشاورزی میتواند در حفظ و بازسازی
منابع زیرزمینی مؤثر باشد. این مدل را می توان به عنوان یک ابزار برای تحلیل سیاست ها
و راهبردهای حوزه مدیریت آب در منطقه مورد مطالعه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها