ارزیابی میزان کل‌گرایی الگوهای تهیه ره‌نگاشت به‌منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی/ پژوهشگر

2 استاد دانشگاه ایوان‌کی

چکیده

در این مقاله رویکردهای مطرح تهیه ره‎نگاشت با شاخص‌های شفافیت کل‌گرایی ارزیابی شده‌اند. نشان داده شده است که کل‌گرایی و درنظر گرفتن نقش همه عناصر اصلی یک حوزه کسب و کار در تهیه ره‌نگاشت در کاهش چالش‌های تهیه ره‌نگاشت تأثیر مستقیم دارد. از این رو شناخت رویکردهایی که بیشترین توجه را به شفافیت در کل‌گرایی دارند می‌تواند در انتخاب بهترین رویکرد تهیه ره‌نگاشت مؤثر باشد. برای این منظور ابتدا شاخص‌های مناسب سنجش کل‌گرایی در گروه کانونی استخراج شد. این شاخص‌ها در پنل خبرگی به آزمون روایی گذاشته شد و تأیید شد. سپس با روش تحلیل محتوا و رویکرد تطبیقی سیزده روش تهیه ره‌نگاشت مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی نشان می‌دهد شاخص شفافیت نقش سیاست‌گذار در تهیه ره‌نگاشت همواره یک شاخص مغفول بوده است. رویکرد کاپل و رویکرد بسته توسعه فناوری با شفافیت 71درصدی شاخص‌های کل‌گرایی مناسب‌ترین رویکردهای شناخته‌شده برای ره‌نگاشت حوزه کسب و کار هستند. رویکرد بهبودیافته تی‌پلن تنها 57% شفافیت ایجاد می‌کند و در تهیه ره‌نگاشت برای حوزه کسب و کار مناسب نیست. رویکرد ایرانی ای‌پلن که با هدف کاهش چالش‌های تهیه ره‌نگاشت در حوزه کسب و کار و بر اساس شفاف‌سازی نقش عناصر اصلی حوزه کسب و کار طراحی شده است، کامل‌ترین شفافیت را در شاخص‌های کل‌گرایی دارد. الگوی ای‌پلن تا به‌حال در تهیه ره‌نگاشت حوزه‌های گوناگون کسب و کار دفاعی و غیردفاعی از جمله ره‌نگاشت ترابری هوشمند جاده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است و توانمندی خوبی از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها