مدلسازی اختلال منابع تامین در زنجیره تامین پوشاک و تحلیل راهکار بهبود آن با رویکرد پویائی سیستم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع- دانشکده فنی- دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، گروه مهندسی صنایع، تهران،

3 دکتری مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)، گروه مهندسی صنایع و لجستیک، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم، گروه آماد و زنجیره تامین، تهران،

چکیده

زنجیره‌های تأمین در گروی جهانی شدن از ریسک‌ها و اختلالات جهانی نیز مصون نمی‌مانند، لذا مدیران سیستم‌ها در تلاشند تا اثر اختلال‌ها را کاهش و مدیریت زنجیره را بهینه نمایند.زنجیره‌های تأمین در گروی جهانی شدن از ریسک‌ها و اختلالات جهانی نیز مصون نمی‌مانند، لذا مدیران سیستم‌ها در تلاشند تا اثر اختلال‌ها را کاهش و مدیریت زنجیره را بهینه نمایند این تحقیق با تمرکز بر اختلال تأمین منابع زنجیره‌تأمین پوشاک، راهکاری برای کاهش اثر این اختلال را ارزیابی ‌کند. لذا در این پژوهش، ابتدا با کنکاش در پیشینه‌ی تحقیق، راهکار «تأمین‌کننده پشتیبان» استخراج شد. در بخش بعدی تحقیق، مدل پویایی سیستم جهت راستی‌آزمایی راهکار «تأمین‌کننده پشتیبان» ارائه شد. این مدل اعتبارسنجی شده و در شرایط اختلال در حالت «بدون تأمین‌کننده پشتیبان» و با «تأمین‌کننده پشتیبان» مقایسه شد و نتایج نشان داد که با اجرای این راهکار، زنجیره تأمین هزینه کمتری را در زمان اختلالات نظیر شیوع بیماری کرونا و یا تحریم‌ها متحمل می‌شود و تقاضای حلقه انتهایی در مقایسه با حالت «بدون تأمین‌کننده پشتیبان» در زمان بهتری پاسخ داده‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات