دوره و شماره: دوره 3، 3(پاییز 1402)، آذر 1402 
تأثیر کیفیت روابط در زنجیره تامین بر اشتراک دانش و عملکرد نوآوری در صنعت بسته‌بندی

صفحه 63-81

10.22034/msb.2023.711490

محمد کریمی زراچی؛ محمد رضا فتحی؛ سمانه رئیسی نافچی؛ سید محمد حسینی زارچ