مرور سیستماتیک جامع به منظور استخراج عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع ـ دانشگاه صنعتی بیرجندـ بیرجندـ ایران

چکیده

پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، یکی از مهم‌ترین اهداف نظام آموزش و پرورش قلمداد شده که متأثر از عوامل متعددی است. شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی، به منظور برنامه‌ریزی جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران برنامه‌ریزی آموزشی محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج عوامل متعدد مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است. این پژوهش از نوع کاربردی، به روش ترکیبی شامل دو مرحله کیفی و کمی است. روش تحقیق در مرحله کیفی از نوع تحلیل سیستماتیک است. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار مکس کیودا نسخه ۲۰۱۸ استفاده شده است. بخش دوم این تحقیق که در ادامه بخش کیفی است شامل تجزیه ‌و تحلیل کمی داده‌ها است. تحلیل سیستماتیک انجام شده، منجر به استخراج مجموعه‌ای از ۱۰ عامل اصلی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی شامل عوامل فردی، خانواده، سیستم آموزش و پرورش، متغیرهای برون فردی، رقابت، متغیرهای موقعیتی، عوامل محیطی، رسانه، عوامل درون مدرسه‌ای، و عوامل فرهنگی شد. در این بین، از تجزیه و تحلیل کمی این نتیجه حاصل شد که عوامل فردی اثرگذارترین و عوامل فرهنگی کم‌اثرترین عامل در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات