تجزیه و تحلیل پویای چالش‌های زیست‌بوم نوآوری فن‌آورانه سبز با در نظرگرفتن همکاری شرکت-های فن‌آور و استارت‌آپ‌ها تحت مداخله دولت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند

3 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی قوچان

چکیده

شرکت‌های فن‌آور در محیط رقابتی پیچیده امروزی، نیاز به خلق نوآوری فن‌آورانه به صورت مستمر دارند. آن‌ها در طول زمان، تحت تاثیر فشارهای ذی‌نفعان فعال در زیست بوم نوآوری ملزم به پیاده‌سازی نوآوری فن‌آورانه سبز هستند. مهم‌ترین ذی‌نفعان حاضر در زیست بوم نوآوری شامل شرکت‌های فن‌آور، استارت‌آپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد، مصرف‌کننده نهایی و دولت می-باشند. از این‌رو، با توجه به ماهیت پویای مسئله، مدیریت یکپارچه چالش‌های احتمالی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این مقاله سعی شده است پس از شناسایی مهم‌ترین چالش‌های زیست‌بوم نوآوری فن‌آورانه سبز با رویکردی کیفی، تعاملات بین عناصر فعال بررسی و رفتار متغیرهای اصلی مسئله در قالب حلقه‌های بازخوردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصله در قالب زیرسیستم-های سه‌گانه، حلقه‌های بازخوردی مهم را شناسایی و پس از تعیین قطبیت آن‌ها، پویایی‌های زیست‌بوم نوآوری فن‌آورانه سبز را تشریح می‌نماید. نحوه تعاملات بین ذینفعان و شرایط حاکم بر ساختار سیستم و نیز مداخله دولت می‌تواند در مدیریت چالش‌های مربوطه و تعادل سیستم در بلند مدت اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات