تأثیر کیفیت روابط در زنجیره تامین بر اشتراک دانش و عملکرد نوآوری در صنعت بسته‌بندی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی شیراز- مرکز آموزش عالی لامرد، فارس، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

امروزه با فضای پیچیده و متغیر بازار، فعالیتهای نوآورانه دیگر محدود به داخل شرکت‌ها نیست و نوآوری مشترک بین اعضای زنجیره تامین اهمیت بسیاری پیدا کرده است. از این رو، هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت روابط در زنجیره تأمین بر روی عملکرد نوآوری بصورت مستقیم و همچنین با توجه به نقش متغیرهای میانجی اشتراک دانش ضمنی و اشتراک دانش صریح است. تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیق، همبستگی است که با بکارگیری پرسشنامه‌ای معتبر و پایا و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران صنعت بسته بندی هستند که با توجه به یکنواختی جامعه، روش نمونه‌گیری ساده تصادفی انتخاب شد. با توجه به حجم نمونه مورد نیاز 53 پرسشنامه توزیع گردید. نتایج روایی و پایایی پرسشنامه نیز قابل قبول بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردید. تایید روابط بین متغیر‌ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS با استفاده از نرم افزار PLS2 Smart صورت پذیرفته است. یافته‌ها نشان داد که کیفیت روابط در زنجیره تأمین رابطه مستقیم و مثبت بر اشتراک دانش ضمنی، اشتراک دانش صریح و عملکرد نوآوری داشت. همچنین اشتراک دانش ضمنی و اشتراک دانش صریح بر عملکرد نوآوری تاثیر مستقیم دارند. نقش میانجی متغیرهای اشتراک دانش ضمنی و اشتراک دانش صریح در رابطه بین کیفیت روابط در زنجیره تأمین و عملکرد نوآوری نیز تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات