آسیب شناسی فعالیت‌های پژوهشی در شرکت گاز استان خراسان جنوبی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی (AHP) و روش‌های تحلیل آماری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع؛ دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

3 شرکت گاز استان خراسان جنوبی

چکیده

در دنیای امروز، تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و توسعه جوامع است. کارکنان یک سازمان می‌توانند از طریق انجام پژوهش‌های مختلف به بهبود عملکرد و رشد سازمانی کمک کنند. مطالعه حاضر به بررسی موانع پژوهشی از دیدگاه کارکنان شرکت گاز استان خراسان جنوبی در سال 1402 می‌پردازد. علاوه بر این، به مطالعه شاخص‌ها و معیارهای موانع پژوهش بر اساس نظرات خبرگان و مدیران حوزه پژوهشی نیز پرداخته است. مطالعه حاضر به بررسی موانع پژوهشی از دیدگاه کارکنان شرکت گاز استان خراسان جنوبی در سال 1402 می‌پردازد. علاوه بر این، به مطالعه شاخص‌ها و معیارهای موانع پژوهش بر اساس نظرات خبرگان و مدیران حوزه پژوهشی نیز پرداخته است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل تمام کارکنان شرکت گاز استان خراسان جنوبی است. در این مطالعه بر اساس روش‌های آماری، تعداد افراد پاسخ دهنده برابر با۹۰ نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیکی و ۳۱ سوال در ۶ حوزه موانع مدیریتی، موانع توانمندسازی، موانع ناشی از ضوابط اداری، موانع فردی، موانع اجتماعی و موانع امکانات پژوهشی می‌باشد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و متخصص حوزه مربوطه و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. داده‌های حاصل از این پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بعلاوه، خبرگان حوزه پژوهش مقایسه‌ای را بین معیارها و زیر معیارهای موانع موثر بر عدم پژوهش کارکنان شرکت گاز استان خراسان جنوبی با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و با بکار بردن نرم افزار EXPERT CHOICE انجام داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات