تأثیر سرمایه فکری بر بهره‌وری کارکنان و عملکرد شرکت مبتنی بر رویکرد ارزیابی متوازن با نقش میانجی قابلیت پویا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهره‌وری کارکنان و عملکرد شرکت مبتنی بر رویکرد ارزیابی متوازن با نقش میانجی قابلیت پویا در شرکت‌های خصوصی است.
روش: جامعه آماری شامل کارکنان سازمان صنایع فورج البرز استان قزوین می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌های مربوط به قابلیت‌های پویا از پرسشنامه نقی زاده و همکاران(۱۳۹۲) و بهره وری نیروی انسانی از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰) استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی، نشان داد که یکی از عواملی که می تواند نقش بسیار مهمی در افزایش قابلیت های منابع انسانی و بهبود عملکرد داشته باشد، ارزیابی دقیق و استفاده مناسب از سرمایه های فکری است که منجر به بهبود و تقویت رضایت شغلی کارکنان و نیز سطح رفتار شهروندی سازمانی می شود . همچنین نتایج نشان داد که قابلیت های پویا، زیر مجموعه منابعی است که به شرکت اجازه می دهد فرآیندها و محصولات جدیدی را ایجاد کند.
نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج حاکی از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد سرمایه فکری بر بهره‌وری کارکنان و عملکرد شرکت مبتنی بر رویکرد ارزیابی متوازن با نقش میانجی قابلیت پویا است.

کلیدواژه‌ها