شناسایی آنومالی در ترافیک دریایی بر اساس داده های مکانی- زمانی سیستم شناسایی خودکار (AIS)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر،دانشکده مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک، دانشگاه ایوان کی، سمنان

2 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

نظارت بر ترافیک دریایی یکی از جنبه های مهم ایمنی و امنیتی به خصوص در مسیرهای دریایی شلوغ
و ترافیک در نزدیکی اسکله هاست. در این تحقیق، مدل شناسایی آنومالی دو بخشی در ترافیک دریایی
پیشنهاد شده است. در بخش اول، الگوی معمولی خط سیر و مسیر کشتی ها را که براساس
جمع آوری و در دسترس عموم قرار گرفته اند، با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی و IMO قوانین
براساس چگالی در داده کاوی شناسایی شده است. مهم ترین حسن خوشه بندی بر اساس چگالی در این
مرحله، شناسایی الگوی حرکتی کشتی ها با توجه به قوانین و شرایط موجود در منطقه دریایی است. در
بخش دوم، مدل پیشنهادی با توجه به الگوی شناختهشده در بخش اول و با استفاده از رویکرد
براساس نقطه، جابه جایی غیرعادی کشتی ها در دریا شناسایی شده است. برای خوشه بندی و شناسایی
رفتار آنومال از طول و عرض جغرافیایی، سرعت و جهت در هر نقطه از مسیر طیشده به وسیله
کشتی ها استفاده شده است. رویکرد شناسایی آنومالی براساس نقطه قابل استفاده در سیستم های
از نوع بلادرنگ نیز است. در این تحقیق، مرحله شناسایی )AIS( نظارتی سیستم شناسایی خودکار
جابه جایی آنومال قابلیت شخصی سازی از طرف تصمیم گیرندگان نظارتی را دارد که در نتیجه، میزان
دقت شناسایی آنومالی قابل تنظیم است.

کلیدواژه‌ها