ارائه مدل ریاضی جهت مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک همراه با محدودیت پنجره-زمانی (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی

2 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع / دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه با افزایش روز‌افزون تولید مواد صنعتی، زباله‌ها، پسماندهای بیمارستانی، مواد رادیو‌‌اکتیویته، مایعات قابل اشتعال و به طور کلی مواد خطرناک توسط بشریت، حمل‌و‌نقل مواد خطرناک اهمیت بسزایی دارد. چه بسا که حمل‌و‌نقل بعضی از این مواد برای کشورهای در حال توسعه جنبه‌ی اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی دارد. این حمل‌و‌نقل از مکانی به مکان دیگر و توسط مسیرهای مابین مکان‌ها انجام می‌شود. با توجه به اینکه علاوه بر موضوع اقتصادی، سلامتی انسان و محیط‌زیست را مورد توجه قرار می‌دهد، مکان‌یابی مراکز نگهداری یا دفن این مواد خطرزا بسیار حائز اهمیت است.
ازاین‌رو در این پژوهش، یک شبکه‌ی زنجیره تأمین با در‌نظر‌گرفتن مسأله‌ی مکان‌یابی- مسیریابی تحت شرایط عدم قطعیت در دنیای واقعی توسعه داده شده است. مدل ارائه ‌شده دوهدفه بوده که هدف اول به کمینه‌سازی هزینه‌ها شامل هزینه‌های حمل‌ونقل، مکان‌یابی و جریمه‌ی تجاوز از پنجره‌زمانی می‌پردازد و هدف دوم میزان ریسک مسیرهای حمل‌و-نقل را کمینه می‌سازد. در این تحقیق از پنجره‌زمانی نرم و سخت به طور توأمان در فرموله کردن مدل استفاده شده است. برای اعتبارسنجی مدل، با استفاده از داده‌های در دسترس مربوط به هفت بیمارستان در شهر تهران استفاده شد. به دلیل وجود عدم قطعیت در دنیای واقعی، از بهینه‌سازی استوار سناریو‌محور استفاده گردید. توابع هدف مسأله‌ی استوار نسبت به حالت قطعی افزایش یافت (بدتر شد)، پرواضح است که مقدار تابع هدف استوار که همان معیار تأسف است از میزان حالت قطعی بیشتر است اما لازم به ذکر است که جواب‌های حاصله از انعطاف بالایی برخوردار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها