شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در ساخت تجهیزات صنعت نفت با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: شرکت پادیاب تجهیز)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی از خارج به داخل، در صنعت نفت ایران با استفاده از تکنیک دیمتل (DEMATEL) و مدل تحلیل شبکه ای (ANP) بوده است. عوامل و شاخص های موثر بر انتقال تکنولوژی از خارج به داخل در حوزه صنعت حفاری نفت استخراج شد. مدل ANP مسئله طراحی گردید و با تأیید نظر خبرگان حوزه، مبنای مطالعه قرار گرفت. با استفاده از تکنیک دیمتل، روابط بین عوامل شناسایی و تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری عوامل مشخص شد. سپس با حل مدل شبکه ای ANP با استفاده از نرم افزار تخصصی SuperDecisions، عوامل
فوق الذکر، رتبه بندی شد. در نهایت نتایج کلی و عوامل کلیدی انتقال تکنولوژی در ساخت تجهیزات صنعت نفت، به ترتیب اهم عبارتند از؛ 1- ظرفیت انتقال تکنولوژی، 2- ظرفیت یادگیری، 3- محیط انتقال تکنولوژی، 4- حالت انتقال تکنولوژی، 5- همکاری دولت، 6- دریافت کننده تکنولوژی، 7- ماهیت تکنولوژی، 8- انتقال دهنده تکنولوژی.

کلیدواژه‌ها