الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

نگهداری و تعمیرات در سازمان‌ها، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با رشد روز افزون اهمیت نگهداری از تجهیزات، سیاست های مختلفی برای پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بوجود آمده است. سازمان ها به دنبال انتخاب بهترین سیاست نگهداری و تعمیرات برای خود هستند تا ضمن کاهش هزینه‌های خرابی، هزینه های اجرای سیاست نیز بهینه شود. در نتیجه معیارهای متعدد برای انتخاب سیاست بهینه نگهداری و تعمیرات دخیل هستند. امتیازدهی به معیارها اغلب به صورت عدد قطعی امکان پذیر نیست در نتیجه نیاز به استفاده از منطق فازی احساس می‌شود. در این پژوهش روشی برای ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات با رویکرد فازی ارائه شده است. در گام اول برای وزن دهی به معیار از تکنیک دیمتل فازی استفاده شده است. سپس برای رتبه بندی گزینه ها روش تحلیل گروهی خاکستری بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای به کار رفته است. در پایان برای فهم بهتر روش، یک مطالعه موردی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها