طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه مهندسی عمران دانشگاه ایوانکی

چکیده

مدیران پروژه با بکارگیری برنامه اقتصادی صحیح و ابزار لازم برای کنترل تهدیدها و استفاده از فرصت ها می توانند پروژه را به هدف و مقصود خود برسانند غایت مطلوب مدیران در زمینه های هزینه ، زمان ، کیفیت و ایمنی تابع عوامل معین و نامعینی می باشد عوامل نامعین در هنگام برآورد و مطالعات امکان سنجی قابل اندازه گیری نبوده و یا از نظر کارشناسان مخفی می مانند از این رو ، حوادث و مخاطرات پیش بینی نشده ، اشتباهات فنی در نظر گرفته نشده و یا هزینه های مخفی که در زمان اجرای کار به پروژه تحمیل می شوند و قبلا هیچگونه برنامه ریزی برای آنها صورت نگرفته بود ، داشتن برنامه ای جامع و کامل که با شناسایی ، تحلیل ، مطالعه ، ارزیابی و بررسی این مخاطرات همراه باشد می تواند برخورد با ریسک های پروژه را به حداقل برساند . در کشور ما نیز استفاده و بهره گیری از روسازی های بتنی به خصوص روسازی مسلح پیوسته (CRCP) در چند سال اخیر رو به افزایش است . از این رو با توجه به تازه بودن روش روسازی بتنی مسلح پیوسته در کشورمان مشکلاتی در حین اجرا برای مدیران به وجود می آورد در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش دیمتل و تحلیل شبکه ای به ارائه ی مدلی برای بررسی ، شناسایی و رتبه بندی مهمترین ریسک های روسازی بتنی مسلح پیوسته ی احداث خیابان افتخاری بپردازیم .

کلیدواژه‌ها