تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی ایوانکی

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ایوان‌کی

چکیده

در جامعه امروز با وجودرقابت شدید بازار برای درآمد بیشتر، نیاز هست که مدل‌های کسب‌وکار مورد استفاده، مدل‌های به‌روز و متناسب باشند. درخیلی از موارد به مرور زمان دیگر مدل کسبوکار پاسخگو نیازها نمی‌باشد، که مدیران متوجه می‌شوند که مدل کسبوکار احتیاج به تغییر دارد.و باید عامل اصلی ایجاد تغییر را یافت که این امرمتحمل هزینه‌های هنگفتی برای کسبوکار خواهدبود. بنابراین نیاز هست که زمان دقیق ایجاد تغییرات یافت‌شود تا بتوان درنقطه تغییراصلی، به دنبال عوامل ایجادتغییر بود. بنابراین هدف از این پژوهش یافتن نقطه‌تغییر در مدل کسبوکار و ارائه رویکردی جدید برای مطالعه و بررسی زمان ایجاد تغییر در هر کسب‌وکار و انجام اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد مدل می‌باشد. دربسیاری از کسب‌وکارها عوامل مورد بررسی هم از نوع گسسته و هم از نوع پیوسته می‌باشد به همین دلیل در این پژوهش به بررسی هم‌زمان این شاخص‌ها پرداخته شده‌است.در این مقاله، روش درستنمایی ماکزیمم به منظور تخمین نقطه تغییر در یک مدل کسب و کار با داده‌های پیوسته و گسسته آمیخته توسعه داده می‌شود. برای این منظور از روش معکوس نورتا برای تبدیل داده‌ها و نمودار کنترل مربع تی برای پایش مدل استفاده خواهد‌شد. برای این منظور نوع تغییر از نوع پله‌ای در نظر گرفته می‌شود و از یک مثال واقعی مربوط به یک شرکت فعال در زمینه‌های محیط زیستی برای نشان دادن قابلیت مدل ارائه شده در تخمین نقطه تغییر استفاده می‌شود. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که مدل ارائه شده از دقت و صحت کافی برای تخمین نقطه تغییر تحت تغییرات مختلف در مدل برخوردار است.

کلیدواژه‌ها