ارائه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه غیر دولتی- غیر انتفاعی ایوان‌کی/ایوان‌کی/ ایران

چکیده

پاسخگویی به تقاضا ها از اصلی ترین مسائل پیش روی دولت در بحث دولت الکترونیک می باشد. با افزایش حجم کار اداری، توسعه سیستم های تعامل پذیر اجتناب ناپذیر می شود. این پژوهش به دنبال ارائه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک در ایران است. این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان ثبت احوال مرکزی تهران است که حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده و نوع همکاری آنها با سازمان بصورت رسمی یا پیمانی بوده است. روش نمونه گیری پژوهش تمام شماری بوده و در مجموع تعداد 212 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل گردآوری شد. یافته های پژوهش پس از تایید شاخص های برازش مدل حاکی از تایید مراحل بلوغ دولت الکترونیک می باشد. در انتهای پژوهش بر اساس یافته های مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها