بررسی پیش نیازهای انگیزشی رفتار نوآورانه کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان تهران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و هیات علمی دانشگاه ایوان کی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه ایوان کی

چکیده

امروزه ضرورت ایجاد تغییر و نوآوری و ایجاد انگیزش نوآورانه بر همگان شناخته شده و هیچ مدیری نمی‌تواند به مدت طولانی نسبت به نوآوری بی توجهی نشان دهد و واقعیت این است که وجود تغییر در سازمانها اجتناب ناپذیر است و لذا مدیران بایستی شرایط و زمینه های بروز رفتارهای نوآورانه و ایجاد انگیزه های لازم برای آن را فراهم کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تعیین پیش نیازهای انگیزشی نوآورانه کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان تهران می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهشهای توصیفی-همبستگی، از نوع  کمی با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری است. همچنین این پژوهش از شیوه پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی محسوب می­­گردد. بر حسب روش، پژوهش حاضر، پژوهش توصیفی که با رویکرد «پیمایشی» به روش تهیه پرسشنامه در موضوع پژوهش و تفسیر نتایج توصیفی به منظور دستیابی به هدفهای پژوهش انجام می­گردد است. این پژوهش همچنین از لحاظ زمانی جزء پژوهشهای مقطعی می‌باشد. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بنا به آمار ارایه شده از سوی دفتر آموزش و پژوهش این سازمان به تعداد 360 نفر بود که برای انتخاب نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که تعداد نمونة مورد نظر برابر 256 نفر بدست آمد. نتایج حاصل از استفاده ی روش معادلات ساختاری نشان داد که حمایت سازمان از خلاقیت و پرداخت عادلانه بر تناسب فرد ـ سازمان تأثیر گذار است. تناسب فرد ـ سازمان نیز بر انگیزش درونی کارکنان و انگیزش شناخته شده کارکنان تأثیر گذار است. و همچنین انگیزش درونی و انگیزش شناخته شده کارکنان بر رفتار نوآورانه آنان تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها