بررسی‌ رابطه‌ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع با مزیت‌ رقابتی‌ در مراکز درمانی(مورد مطالعه: بیمارستان‌های‌ دولتی‌ منطقه‌ یک تهران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ایوان کی

2 دانشیار/ دانشگاه ایوان کی

چکیده

امروزه سازمان ها و شرکت های تولیدی و خدماتی به منظور پاسخگویی مطلوب به نیازهای فراوان و متنوع مشتریان و نیز موفقیت در کارشان مستمرا تلاش می نمایند تا با بهره مندی از نظام های مدیریت کیفیت از جمله مدیریت کیفیت جامع به اهداف خود نائل شوند تمامی نظام های تدوین شده در امر کیفیت، تلاش خود را معطوف به کسب اهداف استراتژیک و مزیت رقابتی گردانیده اند. هدف ما در این تحقیق بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع با مزیت رقابتی در مراکز درمانی تهران (بیمارستان های دولتی واقع در منطقه یک) است. شرکت کنندگان در این پژوهش 44 نفر از مدیران بخش های بیمارستانهای مورد مطالعه بودند. برای ارزیابی متغیر مزیت رقابتی از پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی هیل و جونز (2010) و برای متغیر مدیریت کیفیت جامع  از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری (کولموگروف - اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون) در نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج آنالیز آماری نشان داد بین گزارش داده­های مدیران بیمارستان­ها و پاسخگویی، بین نقش مدیریت برتر مدیران بیمارستان­ها و نوع رابطه کارکنان با مدیران بیمارستان­ها با کارایی و بین فرایند مدیریت مدیران بیمارستان­ها و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس نتیجه گرفتیم که مدیریت کیفیت جامع با مزیت رقابتی رابطه معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها