طراحی و تدوین استراتژی‌های پاسخ به ریسک پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت ذوب آهن اصفهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه ایوان کی

2 استاد/هیات علمی دانشگاه ایوان کی

چکیده

در این مقاله به بررسی ریسک­های پیاده­ سازی کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مدیریت استراتژیک پرداخته شده است و به عنوان مطالعه موردی شرکت ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است. برای پیاده­ سازی این ابزار نوین در مدیریت استراتژیک 4 دسته ریسک شناسایی شده که شامل ریسک­های ناشی از عوامل مدیریتی، ریسک­های ناشی از عوامل ساختاری، ریسک­های ناشی از عوامل فرهنگی و انسانی و ریسک­های ناشی از عوامل زیرساختی می­باشد.
این پژوهش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هدف، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻫﯿﺖ و روش از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ - ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ می­باشد. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری داده­ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت تحقیق از اﺑﺰار مصاحبه با مدیران ارشد و مشاورین آنها و همچنین ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ­ﺷﻮد. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ­ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ­ﺷﻮد ، از ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ به تعداد 518 نفر از ﻣﺪﯾﺮان ارشد و مشاورین مدیران و همچنین سرپرستان شرکت سهامی ذوب آهن که در پیاده سازی کارت امتیازی متوازن نقش مهمی دارند می باشند و روش نمونه­ گیری ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ­ای و به تفکیک مدیران و سرپرستان، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
تعیین میزان تاثیر هر کدام از ریسک­های مدیریتی، ساختاری، فرهنگی-انسانی و زیرساختی پیاده سازی مدیریت استراتژیک بر اساس میانگین از یافته ­های این پژوهش بوده است.

کلیدواژه‌ها