تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ادراک محیطی دانشجویان با تأکید بر مدیریت بحران (مورد مطالعه:دانشجویا‌ن دانشگاه‌های دولتی تهران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ایوان کی

2 ریاست و استاد و هیأت علمی دانشگاه ایوان کی

چکیده

رسانه‌های نوین در قالب شبکه‌‌های اجتماعی قابلیت مطالعه می‌یابند. بااینکه از زمان پیدایش آنها کوتاه زمانی می‌گذرد اما کاربران بسیاری به خود جلب کرده‌اند که در این میان با توجه به زیرساخت‌ها و شمار جمعیت موجود ایرانیان رتبه‌‌های یکم تا پنجم جهان را به خود اختصاص داده‌اند که خود موضوع قابل تأملی است. شمار قابل توجهی از ایرانی‌ها را دانشجویان و دانش ‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... نقش فزاینده و کارامدی در قالب گروه مرجع داشته‌اند. گروه‌های ‌مرجع به عنوان یکی از انواع گروه‌های اجتماعی نقش ‌مؤثری در جهت‌دهی به فرایند شکل‌گیری نگرش، تصمیم‌‌گیری و کنش افراد جوامع داشته‌اند به‌ گونه‌ای که ادراک ‌محیطی این گروه‌ها در جامعه مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش‌گران اجتماعی قرار می‌گیرد. دانشجویان به عنوان یکی‌از گروه‌های مرجع نقش مؤثری در تحولات جامعه داشته‌اند. شناخت ‌و بررسی ادراک ‌محیطی دانشجویان به عنوان فعالان شبکه‌‌های‌ اجتماعی می‌تواند کارگزاران مدیریت‌ بحران را نسبت به وضعیت موجود و تحولات آینده کشور آگاه کند. پژوهش‌حاضر در قالب دو پرسش میزان تاثیر شبکه‌های ‌اجتماعی بر ادراک ‌محیطی دانشجویان چقدر است و سطوح‌ مختلف ادراک محیطی چه تأثیری بر مدیریت ‌بحران دارد به بررسی ‌وضعیت موجود پرداخته ‌است. تحقیق حاضر ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد. جامعه ‌آماری‌ تحقیق ‌را دانشجویان دانشگاه‌های ‌دولتی ‌تهران‌ تشکیل ‌می‌دهند که با استفاده از روش ‌نمونه‌گیری ‌تصادفی ساده تعداد نمونه مشخص ‌شده ‌است. پژوهش‌ حاضر به ‌روش‌ کتابخانه‌ای ‌و ‌میدانی (پرسشنامه) گردآوری و مدل تحلیل ‌پژوهش ‌برای بررسی این سوال ‌ارائه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارspss  استفاده شده است. نتایج نشان داد 17 درصد تغییرات ادراک محیطی ناشی از تغییرات متغیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی است و سطوح ادراک محیطی و رفتارهای اقدامات افرادی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند در مقایسه با افرادی که عضو شبکه اجتماعی نیستند و از آن استفاده نمی‌کنند، در برخورد با بحران‌ها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها