ارائه‌ی مدل دوهدفه مکانیابی- موجودی برای طراحی شبکه لجستیک مستقیم / معکوس یکپارچه

دوره 3، 1(بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 1-40

سپیده ملک پور کلبادی نژاد؛ جعفر باقری نژاد


ارائه مدل توسعه اقتصادی مبنی بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری

دوره 3، 2(تابستان 1402)، شهریور 1402، صفحه 1-32

10.22034/msb.2023.709549

امیر عزیزی؛ پریسا عباسی؛ علی تقی‌زاده هرات


طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه

دوره 2، 2(تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 7-24

حسین اقبالی؛ سامان ارجمند آقدره


پویایی شناسی منابع آب قم

دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401، صفحه 7-25

امین آقائی روزبهانی؛ عباس سیفی


مدلسازی اختلال منابع تامین در زنجیره تامین پوشاک و تحلیل راهکار بهبود آن با رویکرد پویائی سیستم

دوره 3، 3(پاییز 1402)، آذر 1402، صفحه 33-62

10.22034/msb.2023.711489

حسینعلی حسن پور؛ شهرام علی‌ یاری؛ حامد برزگر؛ مصطفی زارعی


تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته

دوره 2، 2(تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 49-72

عرفانه پورزرکشیان؛ ملکی محمدرضا؛ محسن احمدوند


داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی

دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401، صفحه 49-73

مهتاب جمالی؛ زهره فرجی؛ محمد ربیعی


الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای

دوره 2، 1 (بهار 1401)، خرداد 1401، صفحه 51-74

محمد علی گرجی؛ محمدباقر جمالی


رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی

دوره 1، 1(زمستان ۱۴۰۰)، اسفند 1400، صفحه 57-72

سیدمحمدحسین حسینی؛ سید عبدالرضا حسینی؛ سیدمحمدحامد حسینی؛ سیداحمد حسینی


تأثیر کیفیت روابط در زنجیره تامین بر اشتراک دانش و عملکرد نوآوری در صنعت بسته‌بندی

دوره 3، 3(پاییز 1402)، آذر 1402، صفحه 63-81

10.22034/msb.2023.711490

محمد کریمی زراچی؛ محمد رضا فتحی؛ سمانه رئیسی نافچی؛ سید محمد حسینی زارچ