طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه

دوره 2، 2(تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 7-24

حسین اقبالی؛ سامان ارجمند آقدره


پویایی شناسی منابع آب قم

دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401، صفحه 7-25

امین آقائی روزبهانی؛ عباس سیفی


تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته

دوره 2، 2(تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 49-72

عرفانه پورزرکشیان؛ ملکی محمدرضا؛ محسن احمدوند


داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی

دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401، صفحه 49-73

مهتاب جمالی؛ زهره فرجی؛ محمد ربیعی


الگوی جامع ارزیابی سیاست های نگهداری و تعمیرات بر پایه‌ی اعداد فازی بازه ای

دوره 2، 1 (بهار 1401)، خرداد 1401، صفحه 51-74

محمد علی گرجی؛ محمدباقر جمالی


رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی

دوره 1، 1(زمستان ۱۴۰۰)، اسفند 1400، صفحه 57-72

سیدمحمدحسین حسینی؛ سید عبدالرضا حسینی؛ سیدمحمدحامد حسینی؛ سیداحمد حسینی


بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام

دوره 2، 2(تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 73-84

حمیدرضا جلالیان